Budsjett

Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år vedta budsjett for det komande året. Vedtaket skal gjerast på grunnlag av innstilling frå formannskapet som saman med alle framlegg til vedtak som ligg føre, skal leggjast ut til ettersyn minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret.

Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Budsjettet skal vera realistisk, og fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter ein venta i budsjettåret.

Web levert av CustomPublish