Årsmeldingar

Årsmeldinga skal opplysa om tilhøve som er viktige for å vurdera den økonomiske stillinga til kommunen og resultatet av verksemda, som ikkje går fram av rekneskapen. Det skal også opplysast om andre vesentlege tilhøve for kommunen. Årsmeldinga skal også gjera greie for tiltak som er sett i verk, eller er planlagt sett i verk for å sikra betryggjande kontroll og høg etisk standard i verksemda. Det skal også gjerast greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i kommunen. Det skal også gjerast greie for tiltak som er sett i verk, og tiltak som er planlagt sett i verk for å fremja likestilling og for å hindra ulik handsaming i strid med likestillingslova, og for å fremja formålet i lov om diskriminering og tilgjenge.

Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmeldinga 2012.

Ynskjer du å sjå årsmeldingar frå tidlegare år, ta kontakt med kultur- og sørvistorget.

Web levert av CustomPublish