Eldrerådet

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd krev at alle kommunar har eigne eldreråd. Eldreråda skal vera eit rådgjevande organ i alle saker som gjeld levekåra til dei eldre.

Reglementet for Radøy eldreråd fastset mellom anna at eldrerådet skal ha følgjande saker til uttale:
a) Årsbudsjett
b) Langtidsbudsjett
c) Kommuneplan
d) Sektorplanar med særskilt interesse for eldre

I tillegg kan Eldrerådet sjølv ta opp saker som gjeld dei eldre i kommunen.

Kommunestyret oppnemner Eldrerådet i Radøy. Rådet skal ha seks medlemer med varamedlemer. Fleirtalet av medlemene skal vera alderspensjonistar. To medlemer og to varamedlemer vert valde blant medlemene i kommunestyret.

Radøy eldreråd har i perioden 2016-2020 følgjande samansetjing:

Medlemer                                               Varamedlemer
Norvald Elvik (leiar) 1. Norvald Askeland
Oddbjørg Dragøy 2. Karin Halland
Magnar Klausen 3. Berit Kvalvik
Berit Grindheim  
   
Frå kommunestyret:  
Torill Helland - AP 1. Else Marie Skartveit Dale (KrF)
Laila S. Pletten - SP 2. Wenche Kalnes Tveranger (Frp)
   
   

Radøy eldreråd har i perioden 2012-2015 følgjande samansetjing:

Medlemer Varamedlemer
Norvald Elvik (leiar) 1. Kirsten Steindal
Oddbjørg Dragøy (leiar) 2. Arne Villanger
Magnar Klausen 3. Berit Kvalvik
Borghild Baug  
   
Frå kommunestyret:  
Kirsti Gjetle Floen (Ap) 1. Morgan Taule (Ap)
Oddmund Skjelvik (Sp) 2. Ingvill Taule (Sp)
  3. Jostein Dale
  4. Eva Karin Klausen
Web levert av CustomPublish