trefjellsmarsj_cropped_638x509

Friluftsliv

Alle skal kunna oppleva gleda ved å opphalda seg i og bruka naturen i Radøy kommune. Kommunen har flotte turstiar, fiskeplassar, badeplassar m.m..

Allemannsretten sikrar alle retten til å ferdast fritt i utmark, på vegar og opparbeida stiar som fører til utmark og på vatn. På dyrka mark kan du ferdast når marka er frosen og snødekt. Allemannsretten omfattar ikkje motorisert ferdsle.

Allemannsretten gjev oss mellom anna rett til å rasta og overnatta (inntil to døgn meir enn 150 meter frå hus), bada, padla, ro og bruka seglbåt, plukka bær, sopp og blomar og fiska fritt etter saltvassfisk.

Les meir om allemannsretten og viktige omsyn du må ta når du ferdast i naturen: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M85/M85.pdf 

Web levert av CustomPublish