Heimetenesta

Heimetenesta si overordna målsetting er å levere helsetenester på eit høgast mogeleg nivå, ut frå gitte føresetnadar og i god dialog med brukarane og deira pårørande.

Heimetenesta omfattar fylgjande områder:

  • heimesjukepleie
  • heimehjelp
  • nattpatrulje
  • tryggleiksalarm
  • matombringing
  • omsorgsløn
  • brukarstyrt personleg assistent ( BPA )
  • dagavdeling

Søknadsskjema til desse tenestene, samt søknad om fylgjande tenester kan ein få på heimetenesta sitt kontor, servicetorget, eller ved kontakt pr telefon.

Heimetenesta har knytt til seg: Sjukepleiarar, Vernepleiarar, Hjelpepleiarar, Omsorgsarbeidarar, Assistentar.

Eininga heimetenesta tilhøyrer sektor helse og omsorg. Einingsleiar er Johnny Brattetaule.

Web levert av CustomPublish