Aufera

AUFERA AS

Aufera AS er ei vekstbedrift som skal leggje til rette arbeidsplassar for alle personar som har ei restarbeidsevne, uansett årsak til yrkeshemming. Vårt arbeid er kjenneteikna av verdiane Mot - Trivsel - Kvalitet i alt me gjer.

Aufera AS er eit aksjeselskap eigd av kommunane Austrheim, Fedje og Alver. Me starta opp 01.01.06.

Aufera skal gjennom fagleg kompetanse, kombinert med eit medvite fokus på arbeidstakarane, tilby tenester med ein kvalitet som gjev oss godt omdømme i lokalmiljøet. Me jobbar i tråd med kravspesifikasjonen til NAV som gjeld tiltaksarrangørar, og er sertifisert i tråd med kvalitetssikringssystemet Equass - ein europeisk standard for å sikre kvaliteten til leverandørar av velferdstenester gjennom ekstern revisjon.
 
Me tilbyr ulike typer tiltaksplassar:
Varig tilrettelagt arbeid: Arbeidsplass for deg som har uførepensjon frå NAV, men som har ei restarbeidsevne ved god tilrettelegging og opplæring.
Arbeidspraksis for vidaregåande elevar: Arbeidspraksis for deg som går i vidaregåande med tilrettelagt opplæring, og som treng å lære meir i arbeidslivet om arbeidslivsreglar og konkrete arbeidsoppgåver.
Kommunale plassar: Arbeidsplass for deg som fell utanom andre ordningar og rettar, men kommunen din ønskjer å legge til rette for at du får jobbe.
 
For varig tilrettelagt arbeidsplass må du søke på NAV om å få jobbe på Aufera.
For arbeidspraksis for vidaregåande elevar, språkpraksisplass eller kommunal plass, kan du/skulen/kommunen ta kontakt direkte med Aufera.
Om du ønskjer å vite meir om oss, eller vil kome på besøk for å få eit inntrykk før du søker: Ring oss på tlf 55602472!
 

Kva kan du som skal jobbe hjå oss forvente deg?

Vanlegvis vert du først kalla inn til eit orienteringsmøte. Der vil du få vite meir om Aufera, kunne spørje om det du lurar på, få ei omvisning på avdelingane og treffe framtidige kollegaer.

Første arbeidsdag startar med eit møte med dagleg leiar, der de går gjennom personalhandbok, arbeidsavtale, teieplikt og mykje anna. Så vert du teke i mot av arbeidsleiar som viser deg garderobeskapet ditt, brann- og tryggleiksreglar, kor du finn arbeidskle osb. Så startar dagen din på avdelinga. Du vil få god opplæring av din arbeidsleiar, og du startar med nokre oppgåver først - så kan du auke på etter kvart som du lærer meir.

Etter 3-4 veker sett du deg ned med arbeidsleiar og lagar ein kvalifiseringsplan. Kvalifiseringsplanen er din plan over kva du skal få ut av å jobbe på Aufera - kva du vil lære, korleis du skal jobbe med det osb. Den skal de gå gjennom og oppdatere minst ein gong i året. (Om du er skuleelev, får me denne planen frå din skule.) Du og arbeidsleiar vert samde om kva du skal jobbe vidare med, og kva du treng hjelp frå arbeidsleiar til å jobbe vidare med. Her diskuterar de om du har behov for spesielle tilretteleggingar av arbeidet, for at du skal klare det.

I tillegg vil me skrive ein rapport til NAV ein gong i året, og ha medarbeidarsamtale med deg ein gong i året. Rapportar og liknande skal du sjølvsagt alltid gå gjennom og vere kjent med før me sender til andre.

På Aufera er me opptatt av at me saman skapar ein god arbeidsplass og dei smarte måtane å jobbe på. Alle kan be om samtale med dagleg leiar/arbeidsleiar om ein ønskjer det, kome med endrings- og forbetringsforslag i forslagskasse eller via LEAN-systemet, skrive avviksmeldingar eller ta opp saker i personalmøter.

Me har dagleg energitrim på 15 minutt, som me oppfordrar alle til å vere med på: Litt oppvarming, litt styrketrening og litt tøying gjer godt for stive musklar og førebygger plager. Me tilbyr kurs i forskjellige tema i løpet av året, til dømes førstehjelp, brannførebygging, kosthald og livsstil. Me har ulike sosiale arrangement utanom arbeidstid i løpet av året, som blåtur, julebord, tur i marka osb.

 

Kva er ei vekstbedrift, og kven jobbar der?

Vår bransjeorganisasjon ASVL har laga nokre filmar om nokon som jobbar eller har jobba på vekstbedrifter rundt omkring i Noreg - ta ein titt på kven og kva me er: Godt Jobba.

 

 

02. juni 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish