Innsyn

På desse sidene finn du Radøy kommune sin offentlege journal. Ynskjer du å søkja i journalen, finn du lenker for dette i menyen til venstre. 

Den offentlege journalen inneheld alle utgåande og innkomande brev, sakspapir til politiske møte og interne dokument som vert journalførte etter § 2-6 i Forskrift om offentlege arkiv. Unnataket er elev- og barnehagesaker, pasient- og klientopplysningar. Nokre dokument er lagt ut, men ein del er unnateke offentlegheit eller ikkje publisert. Dokument i byggje-, dele, oppmåling- og plansaker som innheld kombinasjonen gnr/bnr, personnamn og adresse skal etter matrikkellova ikkje publiserast på nett.

Ynskjer du innsyn i desse, må du ta kontakt med kultur- og sørvistorget på tlf. 56 34 90 00 eller e-post: postmottak@radoy.kommune.no.

Web levert av CustomPublish