Gjerdeklyv

Gjerdeklyv

Kartlegging av friluftslivsområde i Radøy

Radøy kommune har kartlagt friluftslivsområda i kommunen, og resultatet er lagt ut i naturbase.

Kartlegginga har gått ut på å identifisera, avgrensa og verdisetja alle område som vert nytta til friluftsliv i kommunen. Kartlegginga er gjort i samsvar med Miljøverndepartementet sin rettleiar M98-2013 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder.

Kartlegginga skal nyttast som kunnskapsgrunnlag ved all kommunal planlegging og sakshandsaming for å sikra friluftsinteressene på best mogleg måte. Resultatet av kartlegginga er lagt ut i Naturbase.

Kart (28 mb)
Skildring av område

 

 

Web levert av CustomPublish