Landbruk

Frå 1. januar 2011 har kommunane Austrheim, Fedje og Radøy gått saman om eit felles landbrukskontor. Det felles kontoret har fått namnet Landbrukskontoret for Austrheim, Fedje og Radøy. Radøy er vertskommune for kontoret, men kontoret har fast kontordag i Austrheim mandag.

Landbrukskontoret skal stimulera og leggja til rette for landbruksnæringa på ein måte som gjer at alle gardbrukarar får rettleiing og hjelp til å nytta dei ulike ordningane som er heimla i jordbruksavtalen. Landbrukskontoret skal førebu saker etter forskrifter og lovverk, og ta avgjerd i saker som er delegert til administrasjonssjefen. Landbrukskontoret skal stimulera til næringsutvikling på den einskilde eigedom og/eller i tilknyting til landbruksnæringa.

Ved trong for akutt veterinærhjelp utanom ordinær arbeidstid, sjå eiga informasjonsside.

Web levert av CustomPublish