Elektroniske skjema

På denne sida finn du alfabetisk oversikt over alle skjema på kommunen sine nettsider. Er det eit skjema du saknar, ta kontakt med kultur- og sørvistorget på telefon 56 34 90 00 eller på e-post postmottak@radoy.kommune.no.


A
Avløp - informasjon om septiktank og tømming (abonnementsdatabase)
Avtale om utlevering av nabolister frå matrikkelen

B
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467)
Bustøtte - søknadsskjema
Byggesak - sjekkliste
Byggesaksskjema

D
David Johnsens fond - søknadsskjema
Deling og rekvisisjon av oppmåling - søknadsskjema
Driftstilskot til lag og organisasjonar (KF-359-1260)

F
Familierettleiar - tilvisingsskjema
Fråsegn frå heimelshavar
Følgjekort - søknadsskjema

H
Helse- og omsorgstenester - søknadsskjema
Helsestasjonen - tinging av time
Høyringsuttale (KF-239)

I
Innbyggjarinitiativ (Foreslå sak)

K
Konsesjon - eigenfråseg om konsesjonsfritak og søknadsskjema for konsesjon
Køyre- og fotoløyve for barnehagar
Køyreløyve for barnehagar

L
Ledige stillingar
Legetime og reseptar - bestilling
Listeforslag mal
Lønsvedlegg - tilsynsførar
Lønsvedlegg avlastning
Lønsvedlegg besøksheim
Lønsvedlegg fritidsassistent
Lønsvedlegg støttekontakt

M
Melding om mogleg ulovlig tiltak etter plan- og bygningslova
Musikk- og kulturskulen - søknadsskjema
Mørke veglys - meldeskjema

N
Nabofråsegn

P
Personopplysningar frå matrikkelen - utlevering av
Produksjonstilskot i landbruket
Prosjekt- og aktivitetstilskott (KF-136-0628)

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Reklameskilt i Radøyhallen - leigekontraktskjema

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Serveringsløyve (KF-267)
Skattekort - søknad om (statleg teneste)
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Spørsmål til spørjetimen (KF-150)
Startlån - søknadsskjema

T
Tilmelding PPT barnehage
Tilmeldingsskjema PPT skule
Tilpassing og etablering av bustad - søknadsskjema
Tilskot til mindre investeringar på kulturbygg og -anlegg (NH-24)
Tilsyn av fritidsbustad (KF-608)
Tilvisingsskjema psykologteneste for born og unge
Turstiar - søknad om tilskot til material, gjerdeklyv og benkar

U
Ung jobb Søknadsskjema

V
Viltfondet - søknadsskjema

Web levert av CustomPublish