Slamhandtering

Slamtømming i Radøy kommune vert utført av Johnny Birkeland transport AS. Det er tømming kvart andre år for einebustadar og kvart fjerde år for fritidsbustader. Ved behov kan det tingast ekstra tømming mot betaling. Dette må avtalast direkte med Johnny Birkeland transport AS.

For å sjekka status for slamanlegget ditt, kan du nytta abonnentdatabasen til Johnny Birkeland transport AS.

Faktura for slamgebyr vert sendt ut av Radøy kommune.

Web levert av CustomPublish