Spørjetime i kommunestyret

Det er spørjetime i kommunestyret to gonger i halvåret. Her kan folkevalde, publikum og presse stilla spørsmål til ordføraren.

Komumnestyret har som hovudregel spørjetime to gonger kvart halvår. Tidspunktet for spørjetimen vert kunngjort saman med møta. Spørjetimen varer normalt inntil ein time. Ordførar avgjer om det i enkelte tilfelle skal avsetjast meir tid til spørjetimen.
​Spørsmål må vera innmelde og avklara med ordførar seinast seinast seks timar før møtet. Dei som ynskjer utfyllande svar, må melda spørsmåla til ordføraren seinast 48 timar før møtet. Spørsmålstillar får høve til eitt oppfølgingspørsmål.

Det kan ikkje stillast spørsmål om saker som står på saklista til kommunestyremøtet, og spørsmål kan ikkje realitetshandsamast i møtet.

Politisk reglement vedteke i kommunestyret 8. desember 2016.

Spørsmål kan sendast pr post til Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger, på e-post til postmottak@radoy.kommune.no eller via elektronisk skjema.

I møtekalenderen kan du sjå når neste kommunestyremøte med spørjetime er.

Web levert av CustomPublish